Veranderen en Leren

HUMANISERING • SAMENHANG • VITALITEIT


We bieden:

Begeleiding op zelfsturing op teams. Onderwerpen zijn vaak besluitvorming, mandatering, normatieve professionaliteit, evaluatiegesprekken.

Supervisie van teams ten behoeve van samenwerking, identiteitsontwikkeling en professionalisering

Begeleiding van professionals and managers in kennisintensieve organisaties gericht op het innoveren van praktijken en diensten

Facilitering van de dialoog tussen bestuur en professional. De inzet is om met kenniswerkers de probleemstelling van bestuurders te verrijken en daar werkbare en doordachte initiatieven in te benoemen en voor te stellen. De interventierichting is diagonaal: horizontaal met kenniswerken in afstemming (verticaal) met bestuurders.

Verandermethodologie

De verandermethodologie die we gebruiken zijn vormen van participatief actieonderzoek en actieleren: waarderend onderzoeken, responsieve evaluatie, artistic inquiry, handelingsonderzoek. Dat betekent dat de ontwikkeling van het gezamenlijk inzicht dat groeit en de praktijken die daaruit ontstaan centraal staan.

De praktische methoden zijn divers, maar terugkerend zijn de volgende: morele en Socratische dialoog, reflectieve gesprekken, storytelling, causal loop diagrams, krachtenveldanalyse, dilemma verkenning.

In veel kennisintensieve organisaties hebben we professionals, managers, coördinatoren en directieleden individueel en in teamverband begeleid in de ontwikkeling van een gezamenlijke visie, collectieve identiteit en organisatieleren. De insteek is een humaniserende benadering van de organisatie en haar omgeving. De humaniserende benadering komt tot uiting in een systeempsychodynamisch perspectief dat we innemen om de menselijke voorwaarden tot leren en samenwerken te bewerkstelligen. Samen met betrokkenen: vaak professionals, managers en bestuurders, formuleren we de relevante vraagstukken om van daaruit tot werkbare en doordachte initiatieven te komen.

Theoretische stromingen waar we ons op baseren zijn:

  • Complexiteitsdenken: veel organisatie- en verandervraagstukken zijn te begrijpen als het werken in het spanningsveld tussen coherentie en fragmentatie.
  • Actieleren: Zodra de ene groep voor de andere de oplossing gaat bedenken voor complexe vraagstukken komt weerstand, vervreemding en maar zelden een oplossing. Organisatieverandering is iets wat we samen ondernemen in complexe vraagstukken.
  • Systeempsychodynamisch perspectief: de onderstroom van de organisatie zijn de patronen die ingesleten zijn geraakt. Voor verandering kan het belangrijk zijn om keien te verplaatsen in die onderstroom.
  • Narratief-etnografie: Mensen ordenen hun ervaringen in organisaties aan de hand van verhalen. Verandering betekent ook het hervertellen van centrale breed gedeelde verhalen.